Sẽ tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô trong nước từ 01/7/2023 theo chỉ đạo của Chính phủ có đúng không?

Ngày 07/6/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4174/VPCP-KTTH năm 2023 gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đối với Bộ Tài chính, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (Nghị định) như hai lần trước đây (theo hướng giảm 50% mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước) và áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết năm 2023; trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Như vậy, theo nội dung nêu trên, sắp tới, Bộ Tài chính sẽ xây dựng Nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và trình Chính phủ trước ngày 15/6/2023.

Cụ thể, Nghị định sẽ bao gồm nội dung giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ ô tô trong nước (như 02 lần giảm trước đây).

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng quy định pháp luật, khả thi hiệu quả và đúng thời hạn yêu cầu, không được để chậm trễ